1 m² = 2 m²? Dat kan met PlusM²!

Garantie volgens artikel 13 van de Algemene Voorwaarden

13.1 Garanties gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
13.2 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan de overeengekomen garantie, zal
opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter
zake het gebrek, naar keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel.
Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen gerezen problemen op
te lossen en hem een redelijke termijn te gunnen;
13.3 Een beroep op een overeengekomen garantie op het werk kan alleen worden gedaan wanneer
opdrachtgever periodiek het werk door een deskundige laat controleren en onderhouden;
13.4 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik of ondeugdelijk
onderhoud of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, opdrachtgever of
derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
13.5 Indien door opdrachtnemer garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is
geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven en gaat
de verplichting voor opdrachtnemer niet verder dan het claimen van garantie bij de producent en al
het nodige te doen om honorering van de claim te bewerkstelligen.
13.6 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon, uren of bijkomende kosten, deze komen voor rekening van opdrachtgever;
13.7 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten
overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Overzicht garanties

OnderdeelGarantieperiode
Staalconstructie15 jaar
Coating van stalen onderdelen10 jaar
Vloerplaten5 jaar
Montage10 jaar
Accessoires zoals trappen, leuningen palletoverslagstations5 jaar

Zoals in §13.4 van onze Algemene voorwaarden gemeld zijn alleen fouten/beschadigingen
veroorzaakt door montage en/of productie in onze garantie gedekt. Schade door gebruik van de vloer
valt NIET onder deze garantie.

De garantie vervalt zodra:

  • De montage niet onder verantwoordelijkheid van PlusM² is uitgevoerd.
  • Het product is gebruikt voor andere doeleinden dan van te voren met PlusM² is overeengekomen.
  • Het product onoordeelkundig is gebruikt of gebruikt is op een manier waarvoor deze niet bestemd is.
  • Indien er schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval.
  • Reparaties of verbouwingen zijn uitgevoerd op een andere manier dan in de gebruikshandleiding of door PlusM² aangegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *